www.orbisauctions.com uses cookies.

More information Accept
Tue, Feb 20, 2018 2:53 PM
Close up of machine cogs

Professionals in industrial auctions

Terms and conditions

Download terms and conditions

Artikel 1. Definities

(Af)levering: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde; Bod: elk door (een) gebruiker in de veiling (voor een kavel) geboden bedrag; Gebruiker: degene die zich op de website heeft geregistreerd; Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Orbis Auctions en gebruiker; Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild; Koopsom: het bedrag van het hoogste -toegewezen- bod verhoogd met opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW; Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en verkoper; Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen; Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het invullen van het op de website aanwezige registratieformulier; Specifieke online veilingvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van deze algemene voorwaarden geldende bepalingen, zoals vermeld op de website voor de betreffende veiling; Toewijzing: de verklaring van Orbis Auctions dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen. Verkoper machtigt Orbis Auctions hierdoor onherroepelijk om namens verkoper zaken aan koper(s) toe te wijzen en te verkopen; Veiling: de door Orbis Auctions georganiseerde verkoop via internet van roerende zaken; Verkoper: degene(n) in wiens/wier opdracht een kavel wordt geveild; Website: de website www.orbisauctions.com, die in stand wordt gehouden door Orbis Auctions, gevestigd te Oirschot;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de relatie tussen verkopers en Orbis Auctions, als de relatie tussen gebruikers/kopers en andere derden enerzijds en Orbis Auctions anderzijds. Deze voorwaarden gelden dus bij het (laten) organiseren van veilingen door Orbis Auctions en het deelnemen aan veilingen door gebruikers en/of kopers.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige, en (waar toepasselijk) de specifieke online veilingvoorwaarden is uitgesloten.

Artikel 3. Registratie op de website en het gebruik

3.1 Door registratie op de website is een gebruiker o.a. in staat de voortgang van veilingen via de website te volgen. De gebruikersovereenkomst is niet overdraagbaar. Bij de registratie verstrekt gebruiker zijn persoonsgegevens aan Orbis Auctions en kiest hij zelf een wachtwoord voor toegang tot de website.

3.2 Orbis Auctions bevestigt de registratie per e-mail aan gebruiker op het door deze opgegeven e-mail adres, waarna gebruiker zich met behulp van zijn gekozen wachtwoord toegang kan verschaffen tot de veiling. Gebruiker verplicht zich, na toegang tot de website behoorlijk te gedragen en geen schade toe te brengen aan de website of aan andere gebruikers daarvan. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de website plaatsvinden nadat daar toegang is verkregen met behulp van het wachtwoord van gebruiker.

3.3 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de registratie verschafte persoonsgegevens. Mochten de persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft gebruiker de verplichting Orbis Auctions per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

3.4 Orbis Auctions behoudt zich het recht voor registratie te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen, zonder opgaaf van reden.

3.5 Orbis Auctions neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door registratie op de website geeft gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan en verwerken van de geregistreerde persoonsgegevens.

3.6 Het is gebruikers verboden om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orbis Auctions. Intellectueel eigendom wordt door Orbis Auctions (voor)behouden.

3.7 Door (eenmalige) registratie aanvaardt gebruiker deze algemene voorwaarden voor iedere keer dat gebruiker op de website inlogt en al dan niet biedingen uitbrengt.

Artikel 4. De Veiling

4.1 Orbis Auctions behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Orbis Auctions het recht de veiling te verlengen.

4.2 De werkzaamheid van het internet en haar eigen website is afhankelijk van veel factoren en veel derden. Orbis Auctions heeft veel factoren niet in de hand en kan voor zaken die zij niet in de hand heeft, ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Gebruiker en verkoper verklaren zich bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internet veiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarom moet Orbis Auctions haar aansprakelijkheid beperken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van downtime, storingen, vertragingen in de verbinding, onderhoud, updates, virussen, beperkte toegankelijkheid et cetera et cetera. Orbis Auctions is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit zou voortvloeien.

4.3 Orbis Auctions sluit hierbij ten opzichte van zowel gebruiker als verkoper iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Orbis Auctions.

4.4 Tevens aanvaardt Orbis Auctions in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- Handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;

- De onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;

- Het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;

- Het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;

- Fouten in de software van de website en/of het achterliggende systeem;

- Het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Orbis Auctions door een derde;

- Handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten;

4.5 Orbis Auctions organiseert online veilingen in opdracht van verkopers. Zij verkoopt dus geen eigen goederen. Orbis Auctions behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen.

Artikel 5. Beveiliging

5.1 Orbis Auctions spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

5.2 Orbis Auctions is echter niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

5.3 De website kan links naar andere websites bevatten. Orbis Auctions heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

Artikel 6. Omschrijving kavels

6.1 Orbis Auctions en degene in wiens opdracht de kavel wordt geveild streven naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de omschrijving van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.2 Leidingen, kabels en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan/in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de specifieke online veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting of wel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de specifieke online veilingvoorwaarden.

Artikel 7. Aanpassingen; werking

7.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Orbis Auctions zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

7.2 Orbis Auctions kan, naast deze algemene voorwaarden, specifieke online veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Deze worden door de gebruiker hierdoor reeds aanvaard. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in specifieke online veilingvoorwaarden boven het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.

7.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Orbis Auctions is vastgelegd. 7.4 Orbis Auctions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan gebruiker zijn meegedeeld of indien zij (digitaal) zijn aanvaard in werking.

Artikel 8. Organisatie van de veiling door Orbis Auctions

8.1 De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling berusten bij Orbis Auctions.

8.2 Orbis Auctions heeft de bevoegdheid voor, tijdens of na de veiling zonder opgave van redenen:

- Een bod niet als zodanig te erkennen;

- Een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;

- Zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;

- Vergissingen van Orbis Auctions bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en/of daaraan rechten kan ontlenen;

- Kavels al dan niet te gunnen;

- Andere, naar het oordeel van Orbis Auctions, nuttige of noodzakelijke maatregelen nemen of veranderingen door te voeren;

8.3 Orbis Auctions heeft de bevoegdheid voor deelname aan bepaalde veilingen en/of biedingen op bepaalde kavels als voorwaarde te stellen dat een gebruiker voorafgaand ten genoegen van Orbis Auctions een bankgarantie of een andere vorm van zekerheid heeft gesteld naar de keuze en genoegen van Orbis Auctions (eea ter beoordeling aan Orbis Auctions).

8.4 Het oordeel van Orbis Auctions omtrent hetgeen voor, tijdens of na de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

Artikel 9. Biedingen; Koopovereenkomst

9.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Orbis Auctions en/of verkoper is/zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Orbis Auctions is bevoegd om namens derden biedingen uit te brengen.

9.2 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht wordt dit op de individuele pagina van de kavel aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bieding op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

9.3 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "proxy bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bieding in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een proxy bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een proxy bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

9.4 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel

9.1, door gunningsvoorwaarden als opgenomen in de specifieke online veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Orbis Auctions, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker dan de gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.

9.5 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling, althans zo snel mogelijk (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail bevestigd namens verkoper(s) dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Orbis Auctions heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

9.6 Het risico van de kavel(s) gaat over van de verkoper op de koper op het moment van toewijzing. De verkoper is tot en met de toewijzing verplicht de goederen deugdelijk te verzekeren en deugdelijk verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal. Verkoper is tevens verplicht een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering en schadeverzekering af te sluiten en in stand te houden. De polissen en de bewijzen van premiebetaling van deze verzekeringen (althans kopieën daarvan) dient verkoper op eerste verzoek te verstrekken aan Orbis Auctions.

9.7 Orbis Auctions is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten tussen koper en verkoper. De inhoud daarvan staat steeds nauwkeurig vast. Verkoper en koper realiseren zich dat er zijdens Orbis Auctions sprake kan zijn van een tegenstrijdig belang. Koper en verkoper geven hierdoor toestemming aan Orbis Auctions voor het tegelijk dienen van (de belangen van) koper en verkoper.

9.8 Indien sprake is van een executie veiling, wordt dit in de specifieke online veilingvoorwaarden vermeld.

9.9 In het geval een curator verkoper is in zijn hoedanigheid van curator, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

9.10 Ingeval de veiling geschiedt ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder, houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

Artikel 10. Garanties, aanspraken en vrijwaringen

10.1 Orbis Auctions verkoopt goederen van derden, in opdracht van derden. Verkoper en koper realiseren zich dat Orbis Auctions niet op de hoogte is of kan zijn van de aard, de staat o.i.d. van het verkochte. Orbis Auctions en/of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels eneventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

10.2 De kavels worden verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden eventuele gebreken, lusten en lasten. Orbis Auctions en/of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade) vergoeding en/of verrekening en/of opschorting. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

10.3 Indien ten aanzien van de kavels aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehouden, (intellectuele) eigendomsrechten en/of andere rechten van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende kavel(s) voor die derde(n) te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek aan die derde(n) af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met die derden te treffen.

10.4 Verkoper vrijwaart Orbis Auctions tegen iedere aanspraak van derde(n). Koper vrijwaart Orbis Auctions en/of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de koopovereenkomst.

Artikel 11. Betalingsverplichtingen van de koper

11.1 De koper heeft de verplichting om binnen 3 dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) na bevestiging van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Orbis Auctions aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Orbis Auctions aangegeven andere valuta.

11.2. De koper is niet gerechtigd tot enige verrekening of opschorting.

11.3 De koper is verplicht om op eerste verzoek (aanvullende) zekerheid te stellen (zoals een bankgarantie en/of een pandrecht). Koper verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan Orbis Auctions om zowel voor als na aflevering namens koper pandrechten te (doen) vestigen ten behoeve van Orbis Auctions. Koper verklaart daartoe bevoegd te zijn.

11.4 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en/of buitengerechtelijke kosten, door Orbis Auctions in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

Artikel 12. Kijkdagen, veilingdagen, dagen van aflevering

12.1 De verkoper en/of Orbis Auctions kunnen kijkdagen en dagen van aflevering organiseren. Partijen realiseren zich dat Orbis Auctions invloed noch zeggenschap heeft over de goederen, de locatie of de omstandigheden waaronder de kijkdagen en afleverdagen worden georganiseerd. Daarvoor kan zij dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Degene die op kijkdagen of bij de dag van aflevering gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van Orbis Auctions en/of door Orbis Auctions ingeschakelde personen op te volgen. Orbis Auctions en de verkoper aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die bij kijkdagen, c.q. het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen ontstaat c.q. de gevolgen die dat met zich meebrengt.

Artikel 13. Aflevering

13.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Orbis Auctions vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de aflevering. De aflevering is volledig voor rekening en risico van koper. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de specifieke online veilingvoorwaarden vermeld. Orbis Auctions kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na aflevering van andere kavels kan/kunnen worden opgehaald.

13.2 Voor aflevering wordt koper geacht het goed volledig onderzocht te hebben en het goed te kopen in de staat waarin het zich bevindt. Na de aflevering kan de koopovereenkomst niet meer worden ontbonden of vernietigd door de koper. Zich aan gekochte zaken bevindende leidingen, kabels en andere verbindingen maken, tenzij de wet anders bepaalt dan wel Orbis Auctions uitdrukkelijk anders heeft aangegeven, slechts deel uit van het gekochte tot de eerste afsluiter, fitting of het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde leidingen, kabels of andere verbindingen behoren, tenzij door Orbis Auctions uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, niet tot het gekochte.

13.3 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de aflevering onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin/aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins bezwaarlijk zou blijken te zijn (een en ander ter beoordeling van Orbis Auctions), is Orbis Auctions gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per email en/of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Orbis Auctions en/of de verkoper niet verder gehouden is/zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Orbis Auctions ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

13.4 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert/belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en/of aanschrijving door Orbis Auctions aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor dit ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Orbis Auctions gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

13.5. Eigendom van de goederen gaat over na aflevering, doch niet eerder dan dat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan (en de verkoper of andere derden toestemming hebben gegeven). Vanaf de toewijzing is koper verplicht deugdelijk te verzekeren en deugdelijk verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek te verstrekken aan Orbis Auctions. Koper is gehouden rechten van derden te respecteren.

Artikel 14. Ontbinding

14.1 Indien koper enige verplichting uit de overeenkomst met Orbis Auctions of de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder doch niet beperkt tot het niet tijdig c.q. volledig betalen van de koopsom; het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of het niet verstrekken van de voor aflevering benodigde informatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, en kan Orbis Auctions de overeenkomst tussen haar en koper ontbinden. Orbis Auctions kan ook namens verkoper de koopovereenkomst ontbinden. In dat geval staat het Orbis Auctions vrij de kavel(s) aan een ander toe te wijzen zonder dat Orbis Auctions en/of verkoper tot enige (schade) vergoeding is/zijn gehouden.

14.2 In geval van ontbinding als bedoeld onder

14.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Orbis Auctions een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve-, opslag- , verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd het recht van Orbis Auctions en/of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Orbis Auctions werkt op locaties die zij niet in de hand heeft, met zaken die niet van haar zijn. Zij moet haar aansprakelijkheid dus wel beperken, omdat zij anders te veel risico loopt, terwijl zij zelf niet bij machte is om de risico’s te beperken. De locaties, de veilingen, ITomgevingen en de geveilde zaken heeft zij zelf niet in de hand. De aansprakelijkheid van Orbis Auctions (indien en voorzover na toepassing van de overige bepalingen uit de overeenkomst nog resterend) is te allen tijde en in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Orbis Auctions in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Indien Orbis Auctions onverzekerd is, de verzekeraar geen dekking verleent of er om wat voor reden dan ook geen uitkering plaats vindt, dan is de aansprakelijkheid van Orbis Auctions in elk geval beperkt tot € 5.000,00. Enige vordering op Orbis Auctions is (zowel goederenrechtelijk als verbintenisrechtelijk) niet overdraagbaar of te bezwaren. Deze beperking geldt niet bij opzet of grove schuld van Orbis Auctions.

15.2 Orbis Auctions is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde en in alle gevallen uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie , verminderde goodwill, verlies van gegevens, en dergelijke. Voorts is iedereaansprakelijkheid van Orbis Auctions in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

15.3 Orbis Auctions en verkoper zijn niet aansprakelijk voor: - Schade aan personen of zaken of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst of voorafgaand aan aflevering ontstaan of veroorzaakt; - Schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, (waaronder het verloren gaan van de zaak zelf); - Zichtbare en niet-zichtbare gebreken. Koper is verplicht om onderzoek te doen. Laat koper dat na, dan zijn de gevolgen voor koper; - Schade veroorzaakt door milieubelastende stoffen in of aan het gekochte; - Schade als gevolg van computerstoringen (zowel op het gebied van hardware, software, virussen, bestanden als internet, alles in de ruimste zin des woords); - Schade als gevolg van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper of rechten van derden die tot schade lijden bij koper;

15.4 Bij het inschakelen van derden zal Orbis Auctions steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Orbis Auctions is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Verkoper en koper vrijwaren Orbis Auctions daarvoor.

15.5 Elk vorderingsrecht van koper of verkoper vervalt twee maanden na aflevering, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Orbis Auctions en derden is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is de originele tekst. Ingeval de algemene voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 In geval een geschil, is de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost Brabant bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Orbis Auctions om een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.